Bus Stops

Takamatsu Airport

Takamatsu Airport

Highway Marugame

Highway Marugame

Highway Zentsuji

Highway Zentsuji

Highway Kan-onji

Highway Kan-onji

Shikoku-chuo

Shikoku-chuo